Kliknij mnie...

butterfly

Przedszkole Publiczne nr 75

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom osiągnięcie sukcesów rozwojowych w atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób.

Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy jest działalność:

 • indywidualna
 • zespołowa
 • zbiorowa (praca z całą grupą)

Metody i formy pracyNatomiast podstawową i najważniejszą formą aktywności dziecka jest zabawa, która jest dominującą w wychowaniu przedszkolnym. Nauczyciele w naszej placówce w planowaniu pracy wykorzystują szereg różnorodnych metod celem uatrakcyjnienia realizowanych sytuacji edukacyjnych.
Dobór metod zależy od indywidualnych możliwości dzieci oraz od tego, jakie umiejętności zaplanowaliśmy kształcić w danej chwili. Zatem najlepszymi metodami są te, które aktywizują i motywują dziecko oraz umożliwiają praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. Zarówno wszystkie metody, jak i techniki służą wspomaganiu wszechstronnego rozwoju dziecka rozbudzając jego aktywność twórczą, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań, a tym samym rozwijają wiarę we własne siły i możliwości.


Najczęstsze stosowane metody to:

METODY CZYNNE:

 • metoda samodzielnych doświadczeń
 • metoda kierowana własną działalnością dziecka
 • metoda zadań stawianych dziecku

METODY OGLĄDOWE:

 • obserwacja i pokaz
 • osobisty przykład nauczyciela
 • udostępnianie sztuki- dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystyczne utwory literackie, koncerty muzyczne

METODY SŁOWNE:

 • rozmowy
 • opowiadania
 • zagadki
 • objaśnienia i instrukcje
 • sposoby społecznego porozumiewania się
 • metody żywego słowa

METODY AKTYWIZUJĄCE:

 • burza mózgów,
 • metoda projektów,
 • gry dydaktyczne

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:

 • podstawę wychowania przedszkolnego,
 • cele wychowania i nauczania zawarte w planie rocznym oraz w programie wychowawczym przedszkola, w tygodniowych planach edukacyjnych,
 • działania zorientowane na dziecko, aktualne pory roku, święta i uroczystości, tradycje przedszkola,
 • ramowy rozkład dnia uwzględniający zalecenia zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
 • przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00 uwzględniając potrzeby rodziców wychowanków oraz arkusz organizacyjny placówki.

Gazetka

Poniżej można pobrać
kolejne numery naszej gazetki...

Kontakt

Przedszkole Publiczne nr 75

ul. Rozłogi 4A

01-310 Warszawa

tel.: 22 664 24 06

Numery wewnętrzne:

 • Dyrektor - 22
 • Fax - 21
 • Kierownik gospodarczy - 23
 • Grupa I, II - 25
 • Grupa III, IV, V - 24

E-mail: przedszkole75@poczta.onet.pl


Pani Dyrektor
mgr Justyna Masłowska przyjmuje interesantów:

 • Poniedziałek - w godzinach 18:00-19:00
 • Czwartek - w godzinach 13:00-14:00