Deklaracja dostępności strony internetowej Przedszkola Nr 75 w Warszawie

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 75

Wstęp

Przedszkole nr 75 zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 75  https://www.przedszkole-75.pl

Data publikacji strony internetowej: 20-11-2008
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20-11-2008

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych;
  • niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane;
  • brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury;
  • niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF;
  • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej;
  • część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego;
  • na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;
  • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki;
  • brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Deklarację sporządzono dnia: 21.09.2020r.
Aktualizacja Deklaracji dostępności dnia: 29.03.2021r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny:

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Justyna Masłowska p75@edu.um.warszawa.pl.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dostęp alternatywny do informacji zapewniony jest korespondencyjnie, poprzez dostarczenie dokumentu drogą elektroniczną.

Dostępność architektoniczna

Budynek Przedszkola nr 75 ul. Rozłogi 4a 01-310 Warszawa

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się niedaleko skrzyżowania ul. Rozłogi i Sterniczej.
Dojścia piesze są od ulic Sterniczej , Rozłogi, Lazurowej. Przejścia dla pieszych od ul. Sterniczej i Rozłogi nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej, przejście dla pieszych od ulicy Lazurowej posiada sygnalizację dźwiękową. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Przy ul. Sterniczej i Rozłogi. Na trasie dojścia do budynku chodnikami nie występują schody oraz podjazdy dla wózków i osób niepełnosprawnych o szer. 90 cm i 150 cm. Obok Przedszkola znajduje się SP nr 363w Warszawie.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 200 m Sternicza i 250 m Siemiatycka (Górczewska – Rondo Daszyńskiego 105, Aleja Krakowska- – Nowe Bemowo 220, CH Marki – Karolin 112).

W okolicy nie ma przystanków tramwajowych.
W pobliżu nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Najbliższy postój taksówek jest przy skrzyżowaniu Człuchowska- Reżyserska
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/


Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście do Przedszkola nr 75 jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Rozłogi – jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe drewniane i jest częściowo dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, niski próg). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE”). Jest podjazd dla wózka przy wejściu głównym i jednym pracowniczym. Przedszkola jest parterowe bez progów. Tablica informacyjna jest usytuowana niedaleko od wejścia. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w Przedszkolu nr 75
Korytarze prowadzące do w.c. są wydzielone drzwiami i umożliwiają wyminięcie się 2 osób. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.
Petenci obsługiwani są wyłącznie na parterze. W lokalu nie ma wind.
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do pomieszczeń budynku.

 

Wprowadził: Masłowska Justyna 21-09-2020
Aktualizujący: Masłowska Justyna 30-03-2021
Zatwierdzający: Masłowska Justyna 30-03-2021
Publikujący: Bartold Jan 30-03-2021