star 3
star 2
star 1
Rekrutacja 2022/2023

Do pobrania:

Formularze zgłoszenia dziecka do przedszkola należy składać do Dyrektora przedszkola w dniach:

poniedziałek – 18:00-19:00
wtorek – 10:00-12:00
czwartek – 10:00–12:00

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023  w Dzielnicy Bemowo

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 zostały przygotowane w oparciu przepisy  ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7).

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 prowadzona jest do:

> oddziałów przedszkolnych w publicznych przedszkolach samorządowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

– dotyczy dzieci 3,4,5-letnich

> oddziałów przedszkolnych w publicznych samorządowych szkołach podstawowych
prowadzonych przez m.st. Warszawę, tzw. „zerówek” w szkołach podstawowych

> I klas w szkołach podstawowych

Uwaga: Ostateczne i wiążące informacje dotyczące grup rekrutacyjnych (m.in. wiek dziecka) w przedszkolach i szkołach podstawowych w Dzielnicy Bemowo upublicznione zostaną w elektronicznym systemie rekrutacyjnym na stronie Biura Edukacji

Forma i etapy rekrutacji:

Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych w przedszkolach, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzone jest etapami z wykorzystaniem systemu elektronicznego, harmonogramami ogłoszonymi przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy  –  http://www.edukacja.warszawa.pl

1 etap – Zapoznanie się z ofertą przedszkoli dostępną w elektronicznym systemie rekrutacyjnym na stronie internetowej Biura Edukacji oraz podczas spotkań organizowanych w szkołach podstawowych.

2 etap – Rejestracja w systemie rekrutacyjnym wniosku o przyjęcie dziecka do placówki.

Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia zapisów, a datą ich zakończenia, jednak:

data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,

data i godzina wydrukowania wniosku,

data i godzina złożenia wniosku w szkole,

data i godzina zatwierdzenia wniosku

nie będą miały żadnego wpływu na przyjęcie dziecka.

3 etap –  Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie dziecka do placówki
w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wraz z niezbędną dokumentacją (oświadczenia itp.) potwierdzającą spełnienie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.

Wykaz niezbędnych dokumentów znajduje się na stronie Biura Edukacji w informacji dotyczącej kryteriów rekrutacyjnych.

4 etap – Sprawdzenie w systemie rekrutacyjnym oraz na opublikowanych
w placówkach listach, czy dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia do placówki.

5 etap – Złożenie pisemnego potwierdzenie woli zapisu dziecka do placówki, do której zostało zakwalifikowane. Złożenie pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka jest warunkiem koniecznym przyjęcia dziecka do placówki (etap 6)

6 etap – Sprawdzenie w systemie rekrutacyjnym oraz na opublikowanych
w placówkach listach, czy dziecko zostało przyjęte do przyjęcia do placówki.

Zasady rekrutacji dostępne są na stronie Biura Edukacji – http://www.edukacja.warszawa.pl

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki